STATUTUL FEDERAȚIEI ROMÂNE DE PESCUIT LA MUSCĂ ARTIFICIALĂ

Actualizat la data de 13.01.2015

 

CAPITOLUL 1 DISPOZIȚII GENERALE – FORMA JURIDICĂ, DENUMIRE, CONSTITUIRE, SEDIU, DURATĂ

 

Art. 1 – FORMA JURIDICĂ

1.1 FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE PESCUIT LA MUSCĂ ARTIFICIALĂ (numită în continuare F.R.P.M.A.), persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, este constituită conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată, modificată și completată prin Legea nr. 246/18.07.2005.

 

Art. 2 – DENUMIRE

2.1 Denumirea federației este “FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE PESCUIT LA MUSCĂ ARTIFICIALĂ”.

2.2 Denumirea a fost rezervată conform dovezii de disponibilitate a denumirii nr. 111299/12.04.2012 eliberată de Ministerul Justiţiei.

 

Art. 3 – CONSTITUIRE

3.1. FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE PESCUIT LA MUSCĂ ARTIFICIALĂ este constituită prin acordul de asociere a următorilor membri fondatori:

1. Asociația Carpatica Fly Fishing, cu sediul în București, Sector 3, str. Vulcan Județul, nr. 31-35, Bl.A3, sc.2, et.7, ap.101, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, Partea A, secțiunea I, ținut la Grefa Judecătoriei Sector 3, București sub numărul 45/20.04.2010, cod de înregistrare fiscală 26884288, reprezentată prin Președinte: Ardac Paul-Octavian, domiciliat în Ploiești, str. Zefirului, nr.26, jud. Prahova,, posesor CI seria PH, nr. 653547, eliberat de Poliția Ploiești la data de 03.01.2007, CNP: 1670821293297

 

2. Asociația Clubul Muscăricilor Timișoara cu sediul în Dumbrăvița, Str. Ghe. Doja nr. 35, jud. Timis, Înregistrată la Reg Asoc și Fund nr. 772/24.09.2010 la grefa judecătoriei Timișoara, Cod înregistrare fiscală CIF: 27514410/13.10.2010, reprezentată de Vreme – Moser Tudor – Adrian, președinte, domiciliat în Timișoara Bd. Republicii nr. 8, ap. 5, Timișoara 300002, județ Timiș, posesor al CI seria TM 345799, eliberat de Pol. Timiș la data de 19.08.2003 și CNP 1640330354809

 

3. Asociația AQUA TRANSILVAE CLUB cu sediul în CLUJ-NAPOCA, Str. Mogoșoaia, nr. 2/37. înregistrată în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă Judecătoria Cluj sub nr. Aut.S.C./613/07.04.1997, cod de înregistrare fiscală nr. 9812877, reprezentat prin preşedinte Neamt Marius-Sever, domiciliat in Cluj Napoca, str. Ciucas nr. 3 ap. 10 posesor al CI seria KX nr. 242975, eliberată de Pol. Mun. Cluj la data de 04.02.2003, CNP 1610204120698

 

4. Asociația Clubul Sportiv “Flyfishing Extreme” cu sediul în Târgu Mureș, Bld.1848, nr.24, ap.15, înregistrat în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș, nr. 25/11.03.2011, cod de înregistrare fiscală nr. 28187678, reprezentat prin preşedinte Nagy Zoltan, domiciliat în Târgu Mureș Bld.1848 nr.24, ap.15 județul Mureș, posesor al CI seria MS nr. 490460, CNP 1760808264365.

 

5.Clubul Muscarilor Baia de Aries cu sediul în Baia de Aries, Piața Băii, FN, jud.Alba, înregistrat în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă Judecătoria Cimpeni, nr. 1/10.03.2011, cod de înregistrare fiscală nr. 28159406, reprezentat prin preşedinte Moga Luca, domiciliat în Baia de Aries, str. 22 Decembrie bl. 60 B ap. 28 județul Alba, posesor al CI seria AX nr. 211353,eliberat de poliția Baia de Arieș, CNP 1550126012551.

 

Art. 4 – SEDIU

4.1 Sediul F.R.P.M.A. este în Dumbrăvița, str.Gheorghe Doja, nr.35, județul Timiș.

4.2 Sediul principal va putea fi schimbat la orice adresa sau în orice altă localitate din România, în condițiile și cu îndeplinirea formalităților prevăzute de lege.

 

Art. 5 – DURATA

5.1 F.R.P.M.A. funcționează pe o perioadă nedeterminată.

 

Art.6 – ÎNSEMNE

6.1 – F.R.P.M.A. are sigla proprie, modelul siglei fiind prezentat în anexa 1, parte integrantă la prezentul statut.

 

CAPITOLUL 2

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE FEDERAȚIEI

Art. 7 Scopul fundamental al Federației Române de Pescuit la Muscă artificială este de a uni și a armoniza scopurile și interesele proprii ale asociațiilor și cluburilor membre, într-o strategie comună de promovare și dezvoltare a pescuitului recreativ și sportiv, cu precădere a pescuitului cu muscă artificială, urmărind asigurarea unui climat optim, organizatoric și financiar pentru desfășurarea activităților de pescuit recreativ și sportiv, în concordanță cu valorile și principiile promovate de cluburile și asociațiile membre ale federației.

 

Art. 8 În stabilirea și aplicarea strategiei comune de promovare și dezvoltare a pescuitului sportiv și recreativ și îndeosebi a pescuitului cu muscă artificială, în toate aspectele sale – civic, educațional, ecologist, recreativ (agrement) și sportiv, Federația are în vedere următoarele obiective și modalități de acțiune:

8.1 În plan civic:

8.1.1 reprezentarea intereselor de grup ale membrilor săi, cu privire la condițiile de practicare a pescuitului recreativ și sportiv, precum și la strategiile naționale și locale, de dezvoltare în domeniu, în raport cu autoritățile statului, cât și cu alte organisme și instituții cu care F.R.P.M.A. poate veni în contact.

8.1.2 Inițierea, în calitate de componentă a societății civile, de acțiuni pentru îmbunătățirea unor proiecte legislative, acte normative, reglementări și instrucțiuni, precum și a strategiei naționale în domeniul pescuitului recreativ-sportiv.

8.1.3 Militarea pentru respectarea dreptului la libera opțiune de asociere, a oricărui amator de pescuit recreativ și sportiv, în vederea obținerii permisului de pescuit pentru practicarea acestei activități, pe apele aparținând domeniului public al statului

8.1.4 Monitorizare și implicare în vederea respectării legislației în domeniu

8.1.5 Sprijinirea și contribuirea la acțiunile de pază, control și de combatere a braconajului;

8.1.6 Încheierea de contracte, convenții, întelegeri conform prevederilor legale, cu administratori sau proprietari de fonduri piscicole, în vederea preluării de către F.R.P.M.A. sau de către cluburile și asociațiile membre a dreptului de administrare și / sau folosință piscicolă, asupra unor lacuri, bazine, amenajări hidrotehnice sau cursuri de apă, singure sau în parteneriat cu instituțiile statului, alte asociații, autorități publice locale, etc.

8.1.7 Promovarea parteneriatelor cu cluburi, asociații și federații similare din țară sau străinătate, precum și cu ministere, agenții, autorități publice locale, instituții ale statului și societăți comerciale;

8.1.8 Sprijinirea și încurajarea creșterea numărului de pescari la muscă artificială precum și a înființării de cluburi și asociații de pescari

8.1.9 Dezvoltarea patrimoniului propriu pentru asigurarea suportului financiar, material și logistic necesar realizării scopului propriu.

8.1.10 Realizarea de proiecte și documentații pentru atragerea de surse de finanțare interne și externe.

8.1.11 Desfășurarea unor activități cu scop lucrativ, necesare realizării activității curente a F.R.P.M.A.

8.1.12 Desfășurarea altor activități prevăzute de lege pentru îndeplinirea scopului federației

8.1.13 Alte obiective și atribuții stabilite de lege și de reglementările în domeniu.

8.1.14 Afilierea la organisme interne și internaționale compatibile cu statutul federației.

8.2 În plan educațional și ecologist:

8.2.1 – Crearea, întreținerea și actualizarea permanentă a unei baze de date (arhive digitale și fizice) și informații proprii, bază de date ce are rolul de a documenta activitățile F.R.P.M.A. și a cluburilor componente. Rolul acesteia este efectuarea de statistici, analize și valorizarea activităților proprii, anual sau ori de câte ori este nevoie. Baza de date va conține:

- documentele F.R.P.M.A., documentarea activității acesteia

- fișierele de Corporate ID, publicații, materiale vizuale cu sursele aferente,

- documentarea activităților cluburilor componente

- documentarea și statisticile activității competiționale

- feedback media a activităților F.R.P.M.A., articole, interviuri media, audio și video

8.2.2 Promovarea pescuitului cu muscă artificială în rândul pescarilor şi al tinerilor, prin organizarea de întâlniri, seminarii, conferinţe, discuții, filme și difuzarea de materiale publicitare prin mijloace media sau alte canale de distribuție.

8.2.3 Organizarea de cursuri de inițiere în flyfishing, casting și flytying pentru amatori din toate categoriile de vârstă interesate

8.2.4 Cultivarea, prin toate acțiunile sale și ale membrilor săi, a dragostei și respectului față de natură si mediul înconjurător

8.2.5 Educarea noilor (și vechilor) generații de muscari în spiritul practicării pescuitului la muscă artificială în spiritul C&R (Catch & Release – Prinde și Eliberează).

8.2.6 Inițierea / participarea la acțiuni de ecologizare pe cont propriu sau în colaborare cu alte persoane fizice și juridice implicate în astfel de inițiative.

8.2.7 Implicarea în acțiuni de amenajare a apelor și de repopulare a acestora cu populație piscicolă adecvată biotopului, pe baze științifice.

8.3 În plan recreativ:

8.3.1 Promovarea pescuitului cu muscă artificială ca formă de turism și ca activitate ce respectă principiile ecologiei, a respectului față de mediul înconjurător

8.3.2 Organizarea de întruniri, excursii, partide pescuit, schimburi de experiență și a oricăror acțiuni comune, în cadrul F.R.P.M.A., atât pentru membrii acesteia cât și împreună cu simpatizanți și invitați ai acestora;

8.4. În plan sportiv:

8.4.1 Implicarea în activități competiționale de pescuit sportiv, la toate nivelurile, interne și internaționale, atât organizatoric cât și ca participare sportivă

8.4.2 Organizarea, coordonarea, dezvoltarea și controlul de competiții de pescuit la muscă artificială sub egida F.R.P.M.A., la toate nivelurile (seniori, tineret, juniori, copii), masculin și feminin.

8.4.3 Selecţionarea, iniţierea, pregătirea şi perfecţionarea de practicant în acest domeniu;

8.4.4 Dezvoltarea legăturilor cu instituţiile publice, federaţiile sportive, ligile profesioniste, cluburile de pescuit sportiv, asociaţiile sportive și altele, pe plan intern şi internaţional;

8.4.5 Promovarea spiritului de “Fair-Play” şi a unui climat de ținută morală ridicată în competiții, prevenirea violenţelor în sport;

8.4.6 Participarea la competiţii sportive interne şi internaţionale;

8.4.7 Sprijinirea activităţilor de promovare a pescuitului de competiţie în România;

8.4.8 Asigurarea cantonamentelor şi stagiilor de pregătire pentru sportivi, arbitrii și tehnicieni proprii.

8.4.9 Dezvoltarea bazei materiale a federației

8.4.10 Modalitățile de acțiune și atribuțiile F.R.P.M.A. în scopul atingerii și îndeplinirii obiectivelor sale în plan sportiv sunt:

a) Elaborează strategia de dezvoltare a activităţii competiţionale, regulamentele competițiilor şi controlează aplicarea acesteia de către membri asociaţi;

b) Stabileste modul și procedura de selecționare a sportivilor pentru loturile proprii participante la competițiile interne și internaționale;

c) Elaborează şi realizează planurile de pregătire şi de participare a sportivilor din loturile proprii la competiţiile internaţionale;

d) Organizează și coordonează activitatea arbitrilor, privind formarea, perfecționarea continuă, clasificarea și promovarea acestora;

e) Exercită puterea disciplinară conform prezentului statut;

f) Promovează măsurile de prevenire şi control al folosirii substanţelor interzise şi al metodelor neregulamentare, destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competițiilor organizate;

g) Întreprinde măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei, precum şi pentru promovarea spiritului de fair-play şi toleranţei în activitatea sportivă;

h) Dezvoltă şi întreţine relaţii de colaborare cu forurile internaţionale de specialitate şi cu federaţiile naţionale afiliate la acestea.

8.4.11 F.R.P.M.A. își propune să nu ia atitudini și să nu întreprindă acțiuni susceptibile să aducă prejudicii intereselor fundamentale ale membrilor săi, să respecte legile țării, Reglementările Agenției Naționale pentru Sport, statutul și regulamentele federațiilor române și internaționale de specialitate.

 

CAPITOLUL 3

MEMBRI F.R.P.M.A. ; DOBÂNDIREA ȘI PIERDEREA CALITĂȚII DE MEMBRU.

Art. 9 F.R.P.M.A. admite următoarele categorii de membri:

Membri fondatori, membri și membri de onoare.

9.1 Poate deveni membru al F.R.P.M.A. orice club sau asociație de pescari constituit conform legislației în vigoare care are în componență pescari la muscă artificială, care recunosc și aderă la Statutul și regulamentele F.R.P.M.A. și acționează permanent pentru realizarea scopurilor acesteia.

9.2 Membrii fondatori sunt cluburile și asociațiile înscrise în Actul Constitutiv al F.R.P.M.A. .

9.3 Calitatea de membru F.R.P.M.A. se dobândește pe baza unei cereri scrise, aprobată de Consiliul Director și prin plata unei taxe de asociere.

9.4 Membri de onoare pot deveni persoane fizice sau juridice de mare valoare și importanță în domeniul sportului sau alte domenii, care sprijina activitatea F.R.P.M.A.. Membri de onoare nu au drept de vot.

 

Art. 10 Calitatea de membru al F.R.P.M.A. încetează în următoarele situații:

10.1 Pentru membri:

a) prin desfiinţare;

b) prin excludere hotărâtă de către Consiliul Director pentru încălcarea gravă a Statutului sau regulamentelor F.R.P.M.A. şi ratificată în prima Adunare Generală;

c) prin neplata cotizației anuale cu întârziere de un an prevăzută în regulamentul de ordine interioară;

d) la cerere.

10.2 Pentru membri de onoare:

a) prin deces;

b) prin demisie;

c) prin excludere, hotărâtă de Consiliul Director pentru încălcarea gravă a statutului, a regulamentelor F.R.P.M.A. sau condamnare penală, care este incompatibilă cu calitatea de membru al F.R.P.M.A.;

d) prin desfiinţare, în cazul persoanelor juridice.

 

Art. 11 Persoanele care și-au pierdut calitatea de membri ai F.R.P.M.A. nu mai au nici un drept asupra patrimoniului F.R.P.M.A.

 

Art.12 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MEMBRILOR

12.1 – Membrii F.R.P.M.A. au urmatoarele drepturi:

a) participă, cu drept de vot, la Adunarea Generală;

b) au dreptul de a propune, alege şi de a fi aleşi reprezentanţi în structurile de conducere ale F.R.P.M.A.;

c) pot iniţia proiecte de măsuri pentru dezvoltarea flyfishingului în România.

d) să fie informați asupra activității F.R.P.M.A.;

e) să utilizeze baza materială a F.R.P.M.A. pentru atingerea scopurilor prevăzute în statut;

 

12.2 – Membrii F.R.P.M.A. au următoarele obligații:

a) respectarea Statutului, regulamentelor, normelor şi deciziilor organelor, comisiilor şi reprezentanţilor F.R.P.M.A.;

b) respectarea şi apărarea imaginii şi prestigiului F.R.P.M.A., a structurilor şi oficialilor acesteia;

c) conservarea scopurilor şi obiectivelor F.R.P.M.A., la care a aderat prin afiliere;

d) rezolvarea a activităţilor sportive, juridice, economice şi administrative, în domeniul flyfishingului, ce le sunt atribuite;

e) achitarea integrală şi în termen a contribuţiilor şi cotizaţiilor stabilite de către F.R.P.M.A.;

 

CAPITOLUL 4

MIJLOACE MATERIALE ȘI FINANCIARE – PATRIMONIUL, CHELTUIELI

Patrimoniul inițial este de 2000 (doua mii) lei, el fiind constituit din aportul în bani al membrilor fondatori și consemnat la bancă.

Patrimoniul inițial al federației se completează cu venituri din contribuțiile membrilor, cotizațiile și taxele de înscriere ale membrilor susținători, sponsorizări, prestarea de servicii cu plată, subvenții, donații, legate, dividende și alte contribuții în bani și/sau natură, de la persoane fizice și juridice, în conformitate cu prevederile legii.

 

Art. 12 Mijloacele materiale și financiare ale F.R.P.M.A. sunt:

a) – mijloacele materiale și financiare puse la dispoziție de către membri, respectiv cotizaţia anuală și taxele de înscriere;

- materiale tehnice pentru organizare de tabere și școli de pescuit sportiv;

- mijloace financiare în lei: depuse în cont bancar.

- contribuţii ale terţelor persoane, respectiv din sponsorizări şi donaţii;

- desfășurarea oricărei activități economice directe în vederea realizării scopului și a obiectivelor F.R.P.M.A..

b) – mijloacele financiare puse la dispoziție de către concurenți, respectiv taxele de participare la concursuri;

- contribuţii ale terţelor persoane, respectiv din sponsorizări şi donaţii destinate activității competiționale;

- mijloace materiale proprii: echipament sportiv;

Mijloacele financiare prevăzute la litera b) vor fi evidențiate și contabilizate distinct de celelalte mijoace materiale și financiare ale F.R.P.M.A.;

 

Art.13 Dobândirea și folosirea mijloacelor materiale și financiare se face cu respectarea legislației românești în vigoare, corespunzător hotărârilor:

- Adunării Generale (în ceea ce priveşte folosirea mijloacelor financiare rezultate din plata cotizaţiei și a taxei de înscriere)

- Consiliului Director (în ceea ce priveşte mijloacele financiare obţinute din sponsorizări, donaţii, etc);

- Comisiei de Competiții (în ceea ce privește mijoacele dobândite din taxele de participare la concursuri și respectiv din sponsorizări şi donaţii destinate activității competiționale.

Întreaga activitate financiară a F.R.P.M.A. se desfășoară pe bază de buget propriu în calitate de persoană juridică nonprofit.

 

Art.14 Patrimoniul F.R.P.M.A. se alimentează din:

- taxe de înscriere;

- cotizațiile anuale plătite de membrii F.R.P.M.A.;

- taxe de paticipare la concursuri;

- sponsorizări și donații în condițiile legii;

- venituri provenite din activități proprii, finanțări de la administrația centrală și locală pentru programe de utilitate publică;

- finanțări și sponsorizări internaționale;

- taxe de participare percepute de la sportivii sau persoanele care participă la competițiile organizate de F.R.P.M.A.;

- desfășurarea oricărei activități economice directe în vederea realizării scopului și a obiectivelor F.R.P.M.A..

- alte venituri prevăzute de lege.

 

Cheltuielile Federației cuprind:

(1) susținerea unor activităti științifice;

(2) cheltuieli tehnico-administrative;

(3) editarea publicațiilor F.R.P.M.A., inclusiv cele electronice;

(4) achiziționarea de materiale documentare;

(5) facilități oferite membrilor legate de desfășurarea diferitelor activități ale Asociației

(6) achiziționarea de echipamente și materiale;

(7) cotizații la Organizații și Asociații naționale și internaționale;

(8) organizarea de concursuri, competiții, conferințe, seminarii, cursuri, întâlniri de lucru, reuniuni, etc.;

Salarii și adaosuri la salarii;

(9)       alte cheltuieli aprobate de Consiliul Director în condițiile legii.

 

CAPITOLUL 5

STRUCTURILE DE CONDUCERE ALE FEDERAȚIEI ROMÂNE DE PESCUIT LA MUSCĂ ARTIFICIALĂ

Art.15 F.R.P.M.A. are următoarele structuri de conducere:

1. Adunarea Generală;

2. Consiliul Director;

3. Comisia Tehnica;

4. Comisia de Competitii;

 

Art.16 Adunarea Generală este autoritatea supremă a F.R.P.M.A. şi este constituită din totalitatea membrilor asociaţi cu drept de vot.

16.1 Fiecare membru al F.R.P.M.A. are dreptul la un vot.

16.2 Fiecare membru al F.R.P.M.A. va împuternici ca reprezentant în AG un delegat cu drept de vot și maxim doi supleanți fără drept de vot.

 

Art.17 Adunarea Generală anuală se va desfăşura în primul trimestru al anului şi va fi convocată de Consiliul Director cu cel puţin 30 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea ei. Ordinea de zi şi documentele ce urmează a fi aprobate (în proiect), se transmit membrilor Asociaţi pentru a fi studiate. Cu minimum 20 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale, observaţiile şi propunerile de completare a acestor documente, precum şi numele delegaţilor (şi supleanţilor) care vor participa la adunare, vor fi transmise Consiliului Director.

 

Art.18. Adunarea Generală anuală poate avea pe ordinea de zi şi alegerea membrilor Consiliului Director. Cu minimum 15 zile înainte de data Adunării Generale anuale, membri asociaţi vor înainta la F.R.P.M.A. propunerile nominale pentru Consiliul Director, însoţite de prezentarea activităţii candidaţilor, confirmarea acceptării şi un curriculum vitae al acestora.

18.1 Alegerea membrilor Consiliului Director se va face prin vot simplu, pe funcţii, dintre reprezentanţii cluburilor asociate, fiind declaraţi aleşi astfel: preşedintele, doi vicepreședinți și trezorierul. Din Consiliul Director face parte de drept Secretarul, numit prin decizia preşedintelui ales.

18.2 Persoanele nominalizate pentru aceste funcţii eligibile pot candida numai pentru orice funcţie, respectiv președinte, vicepreședinte, trezorier.

18.3 Nu pot candida la o funcție în F.R.P.M.A. persoanele care dețin orice funcție într-o organizație a cluburilor și / sau asociților similare ca scop și profil de activitate a F.R.P.M.A.

 

Art.19 Membrii Consiliului Director sunt:

a)         Președinte – dl. OCTAVIAN-PAUL ARDAC, domiciliat în Bucureşti, sector 3, str. Vulcan, nr. 31-35, bl.B3A, sc.2, et.7, ap. 101, posesor al CI seria RD nr. 729592 eliberată de S.P.C.L.E.P Sector 3, la data de 24.01.2011, CNP 1670821293297.

b)        Vicepreședinte responsabil cu competițiile – dl. Nagy Zoltan, domiciliat în Târgu Mureș, Bld.1848 nr. 24, ap.15 județul Mureș, posesor al CI seria MS nr. 490460, CNP 1760808264365.

c)          Vicepreședinte responsabil cu probleme tehnice – dl. Vreme – Moser Tudor – Adrian, domiciliat în Bd. Republicii nr. 8, ap. 5, Timișoara 300002, judeș Timiș, posesor al CI TM 345799, eliberat de Pol. Timiș la data de 19.08.2003 și CNP 1640330354809

d)        Trezorier; – dl. Nicoară Titus, cu domiciliul în Timișoara, str.Nicolae Andreescu nr.18, jud.Timiș, identificat prin C.I Seria.T.M., nr.475407, eliberat de poliția municipiului Timișoara la data de 08.06.2005 având CNP 1540221354750.

e)        Secretar – d-na BEATRICE ARDAC, domiciliată în Bucureşti, sector 3, str. Vulcan, nr. 31-35, bl.B3A, sc.2, et.7, ap. 101, posesor al CI seria  RR nr. 756827 eliberată de S.P.C.L.E.P Sector 3, la data de 23.06.2011, CNP 2670820293157.

 

 

Art.20 Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată ori de câte ori este nevoie. Adunarea Generală extraordinară va fi convocată cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea ei cu excepția situațiilor de urgență. Ordinea de zi şi documentele ce urmează a fi aprobate (în proiect), se transmit membrilor asociaţi pentru a fi studiate. Cu minimum 7 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale extraordinare, observaţiile şi propunerile de completare a acestor documente, precum şi numele delegaţilor (şi supleanţilor) care vor participa la adunare, vor fi transmise F.R.P.M.A..

Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată:

1. De către Preşedinte;

2. De către minimum 30% din membri Adunării Generale;

3. Printr-o moţiune de neîncredere în activitatea Consiliului Director, semnată de cel putin 1/2 din delegaţii cu drept de vot, care au participat la ultima Adunare Generală.

 

Art.21 Adunarea Generală este statutar constituită în prezenţa a 2/3 din numărul delegaţilor cu drept de vot. În situaţia în care nu se întruneşte cvorumul necesar, se va convoca o nouă Adunare Generală în termen de maximum 15 zile, aceasta fiind statutară indiferent de numărul delegaţilor cu drept de vot prezenţi. Delegaţii structurilor afiliate, prezenţi la Adunare, au dreptul la un singur vot, votul prin procură nefiind admis. În caz de imposibilitate de prezentare, oricare reprezentant poate fi înlocuit printr-un supleant cu împuternicire de reprezentare. Adunările Generale se pot organiza şi în sistem electronic, în modalitatea stabilită de Regulamentul adoptat şi votat în cadrul Adunării Generale din 15.11.2014.

 

Art.22 Orice hotărâre a Adunării Generale este adoptată dacă întruneşte cel puţin jumătate + 1 din voturile membrilor prezenţi în adunare.

 

Art.23 Hotărârile Adunării Generale intră în vigoare în termen de 5 zile de la adoptarea lor în Adunarea Generală, dacă în cadrul Adunării nu se stabilesc alte termene.

 

Art.24 Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

1. Aprobă Statutul F.R.P.M.A. şi modificările acestuia;

2. Aprobă Actul Constitutiv al F.R.P.M.A. şi modificările acestuia;

3. Stabileşte strategia şi obiectivele generale ale F.R.P.M.A.;

4. Aprobă planul de activitate pentru anul în curs;

5. Aprobă calendarul competiţional intern şi participările la competiţii internaţionale ale echipelor F.R.P.M.A.;

6. Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;

7. Stabileşte cotizaţiile anuale şi taxele de aderare pentru cluburile ce doresc să se afilieze ulterior la F.R.P.M.A.

8. Alege şi revocă membri Consiliului Director;

9. Alege si revocă membri Comisiei de Competiții

10. Alege şi revocă Cenzorul sau, după caz, membri Comisiei de Cenzori;

11. Validează Secretarul desemnat de Președintele F.R.P.M.A.

12. Analizează activitatea desfăşurată de către F.R.P.M.A. în perioada dintre două Adunări Generale;

13. Aprobă înfiinţarea de comisii de specialitate;

14. Numeşte preşedinţii comisiilor de specialitate;

15. Aprobă afilierea F.R.P.M.A. la forurile internaţionale;

16. Aprobă dizolvarea şi lichidarea F.R.P.M.A., precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

17. Orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în Statut.

 

Art.25 Membrii Consiliului Director sunt aleşi pe o perioadă de doi ani de către Adunarea Generală, cu exceptia Secretarului care va fi desemnat de Președinte și validat de Adunarea Generală.

Consiliul Director are următoarea structură:

1. Preşedinte;

2. Vicepreședinte responsabil cu competițiile;

3. Vicepreşedinte responsabil cu probleme tehnice;

4. Trezorier;

5. Secretar.

În acord cu art 24, punctul 1, din OG 26/2000 cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Director poate fi alcătuit şi din persoane din afara F.R.P.M.A., în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa. Aceştia pot fi reprezentanţi ai unor persoane fizice sau juridice care aduc un aport în expertiză sau atrag surse financiare importante pentru F.R.P.M.A.. Decizia în acest sens aparţine Adunării Generale a F.R.P.M.A. şi se ia prin vot.

Dacă unul din locurile eligibile din Consiliul Director devine vacant, acesta se completează de către Adunarea Generală ce se va convoca în termen de maximum 30 zile. Şedintele Consiliului Director se pot organiza şi în sistem electronic în modalitatea stabilită de Regulamentul adoptat şi votat în cadrul Adunării Generale din 15.11.2014.

 

Art.26 Consiliul Director are următoarele atribuţii:

Asigură ducerea la îndeplinire a tuturor hotărârilor Adunării Generale şi respectarea de către toţi membri a Statutului şi regulamentelor F.R.P.M.A., precum şi a normelor generale privind activitatea sportivă;

a) Aprobă Regulamentul de ordine interioară al F.R.P.M.A.;

b) Aprobă Regulamentul de organizare a competiţiilor de flyfishing, organizate de membri F.R.P.M.A., regulamentele de organizare şi funcţionare ale comisiilor F.R.P.M.A.;

c) Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor F.R.P.M.A.;

d) Propune Adunării Generale proiectul de buget şi urmăreşte executarea acestuia;

e) Încheie acte juridice în numele şi pe seama F.R.P.M.A.;

f) Analizează şi validează hotărârile Comisiilor F.R.P.M.A.;

g) Aprobă mandatul reprezentanţilor F.R.P.M.A. la reuniunile internaţionale;

h) Propune reprezentanţii pentru organismele internaţionale de specialitate;

i) Convoacă Adunarea Generală, aprobă ordinea de zi şi documentele ce urmează a fi prezentate;

j) Propune calitatea de membru de onoare;

k) Aprobă organigrama şi statul de funcţii al F.R.P.M.A.;

l) Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală a F.R.P.M.A..

Consiliul Director se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este necesar, fiecare membru având un singur vot; hotărârile se iau cu majoritate simplă, iar şedinţa este statutară prin prezenţa a jumătate plus unu dintre membrii săi. În caz de paritate, votul Preşedintelui este hotărâtor.

 

Art.27 Comisia de Competiții este formată din cinci membri cu drept de vot:

- Vicepreședintele responsabil cu competițiile;

- Patru membri aleși de AG;

- Comisia de Competitii poate fi completata cu un invitat special propus de membrii comisiei și aprobat de consiliul director pentru expertiza sa.

27.1 Comisia de competiții are următoarele atribuții:

a) Elaborează regulamentul de funcționare a Comisiei de Competiții;

b) Elaborează și răspunde de aplicarea regulamentelor de desfășurare și organizare a competițiilor sub egida F.R.P.M.A.;

c) Elaborează și propune spre aprobarea AG a calendarului competițional intern al F.R.P.M.A.;

d) Gestionează și răspunde de executarea bugetului pentru competiții;

e) Acreditează arbitrii și numește arbitrul șef;

f) Stabilește, aplică și urmărește sancțiunile aferente încălcării regulamentelor competițiilor;

g) Mediază conflictele și soluționează în termene stabilite, contestațiile apărute; Contestațiile nesoluționate favorabil pot fi atacate o singură dată cu recurs înaintat la AG;

h) Propune acordarea recompenselor sportivilor;

i) Stabilește criteriile de selecție pentru Echipele Naționale a F.R.P.M.A.

j) Aprobă sportivii și delegații din Echipa Națională a F.R.P.M.A.

k) Alte atribuții în legatură cu activitatea competițională

 

Art.28. Comisia Tehnică este formată din cinci membri cu drept de vot.

-Vicepreședintele responsabil cu problemele tehnice

-Patru membrii aleși de A.G.

-Comisia Tehnica poate fi completata cu un invitat special propus de membrii comisiei și aprobat de consiliul director pentru expertiza sa.

Art.28.1 Comisia tehnică are următoarele atribuții:

a)         Promovare prin cursuri de inițiere, workshopuri, demonstrații, materiale traduse și/sau redactate a Fly Fishingului în România: casting, fly-tying atât la nivel de începator cât și la nivel de persoane care doresc să-și perfecționeze cunoștiințele și abilitățile, inclusiv susținerea pescarilor care doresc să devină instructori acreditați și a pregătirii sportivilor angrenați în competițiile naționale și internaționale.

b)        Susținerea creării unor surse documentare la nivel de federație (bibliotecă) în ceea ce privește entomologia, fly-tyingul și castingul.

c)          Asistență logistică și know-how în ceea ce priveste activitatea de ecologie populari, conservarea durabilă a resursei piscicole în colaborare cu instituțiile de profil (A.N.P.A, Romsilva, ICAS) și alte instituții publice sau O.N.G-uri.

d)        Alte atribuții în legatură cu problemele tehnice

 

Art.29 Preşedintele F.R.P.M.A. are următoarele atribuţii:

a) În caz de egalitate de voturi în Adunarea Generală, preşedintele are dreptul de a alege. Acest drept nu poate fi folosit în Adunările Generale pentru alegeri;

b) Conduce activitatea F.R.P.M.A.;

c) Este persoană oficială de reprezentare a F.R.P.M.A. şi este ales de către Adunarea Generală pe o perioadă de doi ani;

d) Răspunde direct de relaţiile internaţionale ale F.R.P.M.A. şi de soluţionarea operativă a problemelor ridicate de parteneri;

e) Prezidează Adunarea Generală şi conduce activitatea Consiliului Director;

f) Stabileşte, împreună cu Secretarul, ordinea de zi şi materialele ce se vor prezenta la şedinţele Adunării Generale;

g) Aprobă Regulamentul de ordine interioară al personalului salariat, şi urmăreşte respectarea acestuia;

h) Angajează personalul salariat al F.R.P.M.A. conform deciziei Consiliului Director, şi este ordonator principal de credite;

i) Poate delega o parte din atribuţiuni Vicepreşedintelui, Președintelui Comisiei de competiții sau Secretarului;

j) Desemnează persoana care va îndeplini funcția de Secretar; desemnarea va fi validată de AG;

 

Art.30  Vicepreşedintele responsabil cu problemele tehnice are următoarele atribuţii:

a) Reprezintă interesele F.R.P.M.A. în relatiile cu terţii în lipsa sau cu acordul Preşedintelui;

b) Coordonează relaţiile cu sponsorii F.R.P.M.A.;

c) Împreună cu secretarul coordonează întocmirea bugetului anual şi a calendarului intern şi le supune aprobării Consiliului Director;

d) Susţine relaţia cu media.

e) Coordonează împreună cu secretarul activitatea de arhivare a documentelor F.R.P.M.A. și întreținerea bazei de date

 

Art. 31 Vicepreședintele responsabil cu competițiile are următoarele atribuții:

a) Prezidează, conduce și răspunde de activitatea comisiei de competiții;

b) Coordonează relaţiile cu sponsorii activității competiționale a F.R.P.M.A.;

c) Reprezintă F.R.P.M.A., împreună cu Preşedintele, în relaţiile cu terţii pe linie sportivă și competițională

d) Propune Adunării Generale proiectul de buget pentru activitatea de competiții şi urmăreşte executarea acestuia;

e) Răspunde de elaborarea, aplicarea și respectarea regulamentelor de desfășurare a competițiilor

 

Art.32 Secretarul F.R.P.M.A. îndeplinește următoarele atribuţii:

a) Reprezintă F.R.P.M.A., împreună cu Preşedintele, în relaţiile cu terţii;

b) Asigură conducerea şi coordonarea activităţii salariaţilor F.R.P.M.A., pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al F.R.P.M.A. şi a Regulamentului de ordine interioară;

c) Asigură corelarea activitatea comisiilor;

d) Întocmeşte planul de activitate al F.R.P.M.A. pe baza propunerilor comisiilor şi urmăreşte îndeplinirea acestuia şi a hotărârilor Consiliului Director. Este secretarul Consiliului Director;

e) Întocmeşte, împreună cu Preşedintele, ordinea de zi a şedintelor Consiliului Director, pregăteşte şedinţele şi asigură elaborarea, în timp util, a materialelor ce trebuie prezentate;

f) Împreună cu vicepreşedintele coordonează întocmirea bugetului anual şi a calendarului intern şi le supune aprobării Consiliului Director;

g) Întocmeşte procesele verbale ale Adunărilor Generale şi ale şedintelor Consiliului Director şi are grijă ca acestea să fie semnate de toţi cei prezenţi;

h) Urmăreşte procesarea operativă a corespondenţei primite şi transmise;

i) Urmăreşte realizarea programelor şi acţiunilor din calendarul F.R.P.M.A., răspunzând de respectarea legislaţiei în vigoare;

j) Răspunde, împreună cu trezorierul, de asigurarea materială a F.R.P.M.A.;

k) Urmăreşte centralizarea datelor necesare publicării Buletinului informativ al F.R.P.M.A. şi asigură transmiterea operativă a acestuia în teritoriu;

l) Răspunde, împreuna cu Preşedintele, de cheltuirea fondurilor atrase de la parteneri şi sponsori;

m) Răspunde de organizarea şi derularea contractelor încheiate de către F.R.P.M.A.;

n) Coordonează strategia de comunicare a F.R.P.M.A. împreună cu responsabilul de relaţii publice;

o) Înştiinţează toţi membri F.R.P.M.A. despre deciziile şi hotărârile Consiliului Director.

p) Coordonează activitatea de arhivare a documentelor F.R.P.M.A. și întreținerea bazei de date

r) Elaborează convocarea reprezentanților din A.G. și Consiliul Director

 

CAPITOLUL 6

SEMNAREA VALABILĂ A ACTELOR F.R.P.M.A.

Art. 33 Pentru valabilitatea actelor scrise, care angajează F.R.P.M.A., este necesară semnătura președintelui și a unui vicepreședinte.

 

CAPITOLUL 7

MODIFICAREA STATUTULUI

Art. 34 Pentru modificarea statutului, se va convoca Adunarea Generală, careia i se va propune pentru deliberare modificările ce vor fi considerate necesare la propunerea Consiliului Director sau la propunerea a cel putin 1/4 din membrii F.R.P.M.A..

34.1 Sediul social se poate schimba prin aprobarea Consiliului Director.

Scopul social al F.R.P.M.A. nu se poate schimba decât prin hotărârea Adunării Generale luată cu majoritatea de 2/3 din numărul total al membrilor cu drept de vot.

 

CAPITOLUL 8

SANCȚIUNI

Art.35 Consiliul Director poate aplica sancțiuni membrilor F.R.P.M.A. pentru nerespectarea Statutului F.R.P.M.A., a legilor și normelor sportive în vigoare.

Sancțiunile aplicate de Consiliul Director pot fi, în ordinea gravității faptelor, următoarele:

- avertisment

- suspendare pe o durată de la 3 luni la 1 an

- excluderea din cadrul F.R.P.M.A.

În cazul suspendării, aceasta are ca efect și pierderea dreptului de vot pe durata suspendării.

 

CAPITOLUL 9

DIZOLVAREA F.R.P.M.A.

Art. 36 FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE PESCUIT LA MUSCĂ ARTIFICIALĂ se poate dizolva sau poate fuziona cu altă organizație, numai prin hotărârea Adunării Generale, luată cu majoritatea de 2/3 din numărul total al membrilor cu drept de vot.

 

Art. 37 În cazul dizolvării F.R.P.M.A. bunurile rămase în urma lichidării vor fi transmise conform hotărârii Adunării Generale a F.R.P.M.A. și conform prevederilor legale în vigoare la data dizolvării F.R.P.M.A..

Art.38 Prezentul statut se poate completa sau modifica la propunerea membrilor sau Consiliului Director, numai cu aprobarea Adunării Generale.

Art.39 Toate situațiile neprevăzute expres în acest statut, se vor rezolva conform legii sau hotărârii membrilor.

 

 

Prezentul Statut actualizat a fost redactat într-un număr de 5 exemplare, azi 13.01.2015.

 

Vicepreședinte F.R.P.M.A.,

Vreme – Moser Tudor – Adrian