Skip to main content
  1. Potrivit prevederilor Statutului FRPMA, se pot afilia numai cluburile sau asociațiile de Pescuit la Mușca Artificială, sau cluburile de pescari ce au membri pescari la mușca artificială, toate numai cu personalitate juridică, legal constituite. a) Afilierea se poate face pe tot parcursul anului.
  2. Clubul care dorește să devină membru al FRPMA trebuie: a) să adreseze acesteia (CD) o cerere prin care solicită afilierea și se obligă să respecte statutul, regulamentele și hotărârile FRPMA și se angajează că va acționa permanent pentru realizarea scopurilor și obiectivelor federației. b) să achite taxa de afiliere de 500 lei în termen de 15 zile de la primirea hotărârii de aprobare a afilierii a Consiliului Director al FRPMA.
  3. Cererea de afiliere completată de solicitant va cuprinde, sub sancțiunea nulității, următoarele date: a) denumirea clubului; b) sediul: localitatea, strada, județul/sectorul, telefon, fax/e-mail; c) numărul de identificare al structurii (CIF); d) numărul și data emiterii Certificatului de înregistrare în registrul asociațiilor; e) componenta nominală a organelor de conducere și de administrare; f) reprezentanții legali/persoanele împuternicite să-i angajeze interesele în FRPMA – nominal; g) data completării, semnătura și ștampila în original; h) lista membrilor; i) un CV la zi al acțiunilor clubului; j) obligația de a respecta statutul, regulamentele și hotărârile FRPMA, și angajamentul că va acționa permanent pentru realizarea scopurilor și obiectivele federației.
  4. La cererea de afiliere se anexează următoarele înscrisuri doveditoare: a) copie după statut, act constitutiv, CIF; b) copia hotărârii judecătorești, cu mențiunea „definitiv și irevocabil”, de acordare a personalității juridice;
  5. Consiliul Director al FRPMA este forul competent să decidă asupra afilierii membrilor.
  6. Hotărârea Consiliului Director se comunică motivat în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia.
  7. Din momentul afilierii, clubul va intra cu drepturi depline în Adunarea Generală. a) Pentru a face parte din structurile de conducere ale FRPMA, va putea să-și desemneze candidați la primele alegeri de după afiliere.
  8. La prima AG anuală președintele FRPMA va înmâna certificatul de membru al FRPMA.
  9. Invitarea membrilor a. În vederea afilierii cluburilor, FRPMA poate trimite invitații cluburilor și asociațiilor de pescari ce au membri pescari la mușca artificială în urma unei hotărâri în AG. b. Urmare a acestei invitații, până la aprobarea calității de Membru dată de Consiliul Director conform statutului FRPMA, Clubul respectiv are statutul de INVITAT. c. Statutul de Invitat conferă dreptul de a participa la AG a FRPMA, fără drept de vot. d. Cluburile care au acest statut pot propune membri proprii pentru a face parte din Comisiile FRPMA și pot participa la acestea pe perioada acestui statut. e. Statutul de Invitat poate avea o durată maximă de 2 ani. f. La prima AG anuală președintele FRPMA va înmâna reprezentantului clubului certificatul de Invitat al FRPMA.